2018

VOLUME 7 ISSUE 3 2018 (JULY-SEPTEMBER)

Table of Contents

Articles

Deepika Perumilla, Meghana Gundre, Shyam Prasad Thirumala, Uhapriya Mandyam
PDF
1-2
J Sumavi sekhar, P V Saranya, G Chandana, M Prasanth, B Lakshmi Sirisha
PDF
3-4
Galeh Esmaeili Nasab, Abbas Ghavam, Iravan Masoudi Asl
5-7
Hossein Rafiei, Mohammad Reza Mostafaie, ali Razaghpour, Farhad Inanloo
PDF
8-10
Manmohan Singh Jatav, Raju Choukse, Rakesh Patel
PDF
11-22